Alla dessa fobier

När det gäller de klassiska fobierna går tankarna först till torgskräck (agorafobi), höjdskräck (akrofobi) och cellskräck (klaustrofobi). Det förekommer också att man är rädd för ormar (ophidiofobi) eller spindlar (arachnofobi).

Att vara irrationellt rädd för något anses inte vara klandervärt. Snarare väcker de klassiska fobierna medkänsla eller möjligen visst löje.

Det senaste decenniet har en annan fobi, islamofobin, gått upp i ledningen som vanligaste fobi. Inte genom att fler människor skulle vara drabbade av islamofobi än av andra fobier. Däremot mest omnämnd i sociala, asociala, etablerade och alternativa medier, i synnerhet som tillmäle.

Ordet fobi kommer av grekiska fobos som betyder fruktan och skräck. Men som ordet islamofobi används syftar det inte på att vara rädd för islam, utan att vara kritisk eller hatisk mot islam. Dessutom vidgar många begreppet till att avse hat mot muslimer – alltså människor och inte en religion – trots att en sådan uppfattning rätteligen borde betecknas muslimofobi.

I motsats till de klassiska fobierna är islamofobi förknippad med starkt negativa värderingar. Att vara islamofob uppfattas som klandervärt och närmast jämförbart med att vara rasist.

Frågan är då varför kritik mot just islam blivit så skuldbelagt. Att vara kritisk mot nazism (nazismofobi?) upprör ingen, vilket med tanke på den starka antisemitism som präglar båda dessa tankesystem kan ses som inkonsekvent. De flesta tycker att det är rätt att vara kritisk mot kommunismen (kommunistofobi?). Många ser det också som OK att vara kritisk mot kristendomen (kristofobi?), oavsett om det handlar dess tidigare, auktoritära uttryck eller dess nutida woke-inspirerade.

För egen del har jag på många punkter kritik mot kristendomen, både den gamla och den nuvarande. Samtidigt erkänner jag att den kristna religionen i praktiken har låtit sig reformeras så att den numera är förenlig med ett liberalt, demokratiskt och öppet samhälle. Så är det inte med islam. De liberala strömningar som möjligen finns inom delar av islam är en droppe i havet, helt utan betydelse i praktiken. Därför är islam som religiöst/politiskt system helt oförenlig med den civilisation som vi med stor möda byggt upp i västerlandet under många hundra år.

Jag är starkt kritisk mot islam och hävdar att det är min legitima rätt att ge uttryck för den kritiken. Och jag anser det helt oacceptabelt att av det skälet kallas för islamofob i den perversa mening som ordet har fått i den allmänna debatten.

Montera ner politikerväldet!

Politiker kallas ibland ”förtroendevalda”. Det är ett vackert ord. Det manar fram bilden av medborgare som bland de egna utser en att föra deras talan i en beslutande församling. En som de har förtroende för ska ta tillvara deras intressen och förmedla deras åsikter.

Den bilden har inte mycket med verkligheten att göra. De flesta väljare har aldrig träffat de personer som står på valsedlarna och vet sällan om de förtjänar väljarnas förtroende. Uppenbarligen förtjänar de partiledningens förtroende eftersom de har fått en plats på listan, men det är en helt annan sak.

Nej, politiker har i stället blivit ett yrke, på samma sätt som influencer, kommunikatör eller moderator. Liksom andra yrkesgrupper har politikerna sina egna intressen som de vill främja. Och politikerna har i sin tur en svans av andra yrkesgrupper, alla med sina egna intressen. Somliga kallar det ”the deep state”. Andra ”det välfärdsindustriella komplexet”.

Enligt en Novusundersökning från februari 2023 anser 91 procent att demokratin är värd att försvara i mycket hög grad. Men andelen som menar att politiker stärker demokratin i Sverige sjunker, från 12 procent 2022 till 7 procent 2023. Förtroendet för politikerna är häpnadsväckande lågt och det beror inte, som somliga menar, på bristande stöd för demokratin som sådan.

Politikerväldet har vuxit till den grad att det nu är dags att göra helt om och påbörja en nedmontering. Men många frågar sig: Är det möjligt? Behövs inte alla dessa politiker och deras svans för att Sverige ska fungera? Nej, alla behövs inte och jo, det är möjligt. 

Antalet politiker har i och för sig inte ökat i Sverige, tvärtom. Det har minskat, ganska dramatiskt, främst beroende på kommunreformerna. Problemet är ”väldet”, alltså omfattningen av politikernas ökande makt över allt fler sektorer och aktiviteter. Så här kan en nedmontering gå till på några typiska områden.

Skatterna

Politikerna har två verktyg i sin verktygslåda: Regler och pengar. Har de pengar finns ingen gräns för angelägna områden att ”satsa” på. Första steget i nedmonteringen av politikerväldet måste vara att sänka skattekvoten. Välfärden klarar sig bra utan att hälften av det vi jobbar ihop hamnar i politikernas fickor, det visar erfarenheterna från länder som Schweiz. Och redan för 50 år sedan konstaterade Northcote C Parkinson att ”utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna”. 

Kärnverksamheten

Det finns en kärna av uppgifter som staten, och därmed politikerna, ska se till fungerar oklanderligt. Rättsväsende, försvar, infrastruktur, sjukvård och skola hör dit. Det är på de andra områdena som politikerväldet ska monteras ned. Områden som civilsamhället är bättre skickat att hantera.

Bidragsfloran

Som ur ett ymnighetshorn flyter en strid ström av pengar till enskilda, organisationer och företag. Varje beslut om en form av bidrag innebär makt till politikerna, och varje beslut om utbetalning av ett bidrag förutsätter en avlönad administratör. Det finns bidrag som är välmotiverade, men de står för en rännil i den stora floden. 

Stödtrupperna

Politikerväldet skulle aldrig ha lyckats bygga upp och vidmakthålla sin makt på det sätt som skett utan massivt stöd från politikens svans. Särskilt utmärker sig de etablerade medierna och kultursektorn. Och som av en händelse är samma sektorer beroende av politiskt beslutade bidrag för sin överlevnad.

Skolan, polisen och sjukvården

Tre områden som traditionellt kännetecknas av hög professionell kompetens. Hur barnen undervisas, hur brottslingar fångas och hur sjuka botas var en gång något som läraren, polisen och läkaren hade stor makt över. Det var politikerna inte nöjda med. Inspirerade av New Public Management infördes styr- och rapporteringssystem för att öka den politiska kontrollen. Professionella ledare ersattes av managers och administratörer. Återprofessionalisering är en viktig del i nedmonteringen av politikerväldet.

Byråkratin

De statliga ämbetsverken är en av politikerväldets förlängda armar. Standardreceptet för att hantera det som upplevs som ett politiskt problem är att skapa en ny myndighet, oftast med diffust uppdrag som ”samverkan”, ”samordning”, ”uppföljning”, ”utvärdering” eller ”information”. En annan förlängd arm är den kommunala byråkratin. Med hänvisning till den ”kommunala självstyrelsen” beslutas om rekrytering av kommunikatörer och annan icke-produktiv personal, utbetalning av bidrag till allsköns aktiviteter eller stöd till kostsamma skrytprojekt, utan synbara hämningar.

 En stor del av de allvarliga problem Sverige idag drabbas av har sin grund i ett politikervälde som tillåtits växa över sina bräddar. Det är hög tid att vända skutan. ”What goes up, must come down” sjöng Blood, Sweat & Tears redan 1968.

Politiken och viljan

Tanken går först till Olof Palme och hans berömda ”politik är att vilja” från SSU:s kongressfest i maj 1964. Kanske också till Leni Riefenstahls film ”Triumph des Willens” om NSDAP:s kongress i Nürnberg år 1934.

Det är inte bara politiker från socialistiska partier – vare sig de är demokratiska, nationella eller populistiska – som lockas av rollen som urmakare. Den urmakare som skruvar och pillar på kugghjul och fjädrar för att få uret att gå på det sätt man vill. Även borgerliga politiker har många gånger gått i Palmes interventionistiska fotspår – ”i Sverige är alla socialdemokrater”. Men även från tiden långt före Palme har den svenska socialdemokratin på ett särskilt sätt präglats av uppfattningen att politiken har ledarrollen och att marknaden, juridiken, moralen och den enskilda människan har att rätta in sig i ledet.

En gång för ganska länge sedan jobbade jag utomlands och deltog i ett möte om konsumentpolitik. Från Sverige deltog den minister som ansvarade för konsumentpolitik och som jag kände från en tid då hon hade en mer blygsam roll i statsförvaltningen. ”När tänker du egentligen komma tillbaka till Sverige” frågade hon. Jag menade att jag först ville se om klimatförändringen ledde till bättre vinterväder i Stockholm, och lade till att det kanske var något som berodde på solfläckarna. Hon såg helt förskräckt ut: ”Det skulle ju betyda att vi inte kan påverka utvecklingen!” Som socialdemokrat såg hon en utveckling som inte kunde styras av den politiska viljan som något helt fasansfullt.

Sverige styrs i enlighet med folksuveränitetsprincipen. Det betyder i teorin att ”all offentlig makt utgår från folket”, som det uttrycks i regeringsformens första paragraf. Genom de allmänna valen har folket makt över riksdagen, och genom att inte motsätta sig talmannens förslag om statsminister har riksdagen makt över regeringen. I verkligheten är det, som alla vet, tvärtom: Regeringen har makten och är verktyget för den politiska viljan. Riksdagen är ett knapptryckarkompani, och folket får finna sig i vad som beslutas fram till nästa val.

Det är ingen självklarhet att folksuveränitetsprincipen skulle vara den bästa och mest demokratiska ordningen. Många menar att den maktdelningsprincip som formulerades av Montesquieu ger ett bättre skydd mot att all politisk makt samlas i en hand. Maktdelningsprincipen skapar en balans mellan den verkställande makten (regeringen), den lagstiftande makten (riksdagen) och den dömande makten (rättsväsendet). Inga-Britt Ahlenius är en av dem som påminner om att den svenska folksuveränitetsmodellen definierar ut rättsväsendet ur maktbalansen.

När viljan inte matchas av en motsvarande förmåga blir resultatet en soppa. Så är det i Sverige idag. Nationalekonomen Stefan Fölster skriver i SvD den 16/8 en skarp vidräkning med det han kallar dysfunktionellt regerande. Han menar att ”Regeringskansliet gör för lite av det allra viktigaste men är för beskäftig om mycket som gör lite nytta eller rent av vållar skada”. De stora problemen på områden som elförsörjningen, trafikplaneringen och de statliga bolagens agerande är direkta resultat av att ”viljan tillåts övertrumfa sakkunskapen”.

Den svenska politiska kulturen är sedan länge impregnerad med en tradition som ger den politiska ledningen alltför stor makt att styra genom att vilja. Skulden ligger i hög grad hos socialdemokratin, men den borgerliga oppositionen har inte helt undgått att smittas. Frågan är då om det är en sjuka som är oupplösligt förenad med parlamentarismen och partiväsendet. Patrik Engellau med bloggen Det goda samhället menar att politikerväldet gör alla politiker till lika goda kålsupare.

Själv tror jag att det finns en annan väg, även om den inte anvisas av dagens riksdagspartier. Det är inte en självklarhet att den politiska staten genom beskattning ska förfoga över mer än 50 procent av nettonationalprodukten (NNP), som är en bättre bas för beräkningen av skattekvoten än BNP. Det är inte heller en självklarhet att statens klåfingrighet ska lägga sig som en våt filt över område efter område utanför den egentliga kärnverksamheten.  Framför allt bör politiken hålla tassarna borta från den näringsverksamhet som borde få utveckla sig fritt – med vinsten som drivkraft och risken för förlust som korrektiv – inom ett långsiktigt, transparent och förutsägbart ramverk. Och när det gäller etiska frågor finns ingen anledning att politiker ska ta ledartröjan och driva en opinion som har svag förankring hos gemene man. Det är något som civilsamhället klarar bra utan pekpinnar.

Det finns ett alternativ till en politik som ser viljan som sin främsta drivkraft. Kunskap, förmåga och erfarenhet förtjänar mer respekt än som idag är fallet. Det gäller bara att få den plantan att rota sig, växa och bli stark.

Vad ska vi göra åt vädret?

Ovädret Hans har skapat oreda och förstörelse runt om i vårt land. Ett gammalt talesätt säger att ”alla klagar på vädret men ingen gör något åt det”. Men det verkar inte stämma längre. Det görs en hel del. Vad man gör beror på vilken strategi man har valt.

Den för tillfället dominerande strategin är att vädret är något som beror på klimatet. När det är kallt, regnigt och blåsigt i Sverige beror det på klimatet. När det är hett och torrt i Spanien och Grekland beror det också på klimatet. Hypotesen är att klimatet nu förändras till att bli varmare och att det orsakar mer extrema väder. Både varma och kalla, både torra och våta.

Den dominerande strategin tar därför inte sikte på vad man ska göra åt vädret i sig utan hur vi ska stoppa förändringen av klimatet. År 2017 antog därför riksdagen ett svenskt klimatmål, som innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 

Tanken bakom det svenska klimatmålet är implicit att om Sverige lyckas nå det mål vi har ställt upp så kommer det i sin tur påverka klimatet så att det inte längre ska bli varmare (i genomsnitt över jorden) utan i stället kallare. Och om det inträffar så kommer också vädret i Sverige påverkas, exempelvis genom att ovädret Hans inte kommer tillbaka.

Nu verkar det dock som om svenska folket inte riktigt tror på den strategi som Sveriges riksdag lägger så stor vikt vid. Enligt en färsk Novusundersökning håller en majoritet av väljarna med om påståendet ”det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp – det viktigaste är att Kina gör det”. Bland SD-väljarna stöds påståendet av 96 procent, genomsnittet för M+L+KD+SD är 91 procent. Och till och med oppositionens väljare anser att fokus i klimatpolitiken bör vara globalt i stället för nationellt: 57 procent av väljarna för S+V+MP+C håller med om påståendet.

Vad man än må tycka om SD:s socialkonservativa ambitioner att blåsa liv i Per Albins (och Kjelléns eller kanske Bismarcks) folkhemsdröm, partiet har bättre än andra riksdagspartier varit tidigt ute med att fånga upp en opinion som senare blivit dominerande. Så var det med den så kallade flyktingpolitiken, där de partier som hejade på massinvandringen från 2015 uppenbarligen gick i otakt med en stor del av väljarkollektivet. Vilket sent omsider tvingade de nuvarande regeringspartierna att deklarera ett ”paradigmskifte”. Och så förefaller det också vara idag, när de stolta ambitionerna om det svenska klimatmålet som planetens räddare sakta med säkert vittrar ned.

Vädret ställer till med allehanda besvärligheter, och har alltid gjort det. Min tro är att en tillnyktring är på väg, att även politiker och opinionsbildare kommer fokusera på det vi i verkligheten kan göra något åt. Nämligen att förbereda oss bättre på dåligt väder och hitta bättre sätt att hantera det som möjligen är effekter av ett förändrat klimat.

Was nicht ausdrücklich erlaubt ist…

Talesättet ”was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist verboten” syftar på en ordning där allt i princip är förbjudet. De enda undantagen är de saker som genom en explicit bestämmelse förklaras vara tillåtna. I rättsstater är det naturligtvis motsatsen som gäller, men uttrycket används ofta för att beskriva en mentalitet som många menar är karakteristisk för Tyskland. Och som på så många andra områden är Sverige, av historiska skäl, i mångt och mycket något av en tysk provins.

En dansk och en irakier har lyckats med konststycket att i ett slag göra koranbränning till den viktigaste inrikespolitiska frågan för svenskarna och deras hövdingar. Många känner sig kallade att tycka något, men man tycker olika.

Några tycker att koranbränning är något som man bör ägna sig åt, av skilda skäl. För somliga är det ett sätt att demonstrera stöd för yttrandefriheten som princip. Andra ser det som viktigt att demonstrera mot en religion man ogillar. Åter andra menar att koranbränning är ett lämpligt sätt att provocera fram reaktioner som visar vad muslimer i allmänhet går för. Och sedan finns några som hoppas på att koranbränningarna ska sätta P för Sveriges ambitioner att bli NATO-medlem.

I det stora hela är det ändå ganska få som applåderar Paludans och Momikas tilltag. Man tycker att det är olämpligt, osmakligt, onödigt, kanske också farligt. De som har en offentlig position, som politiker eller opinionsbildare i största allmänhet, förklarar gärna att de för sin del inte sympatiserar med koranbrännarna och tycker att manifestationerna inte borde ha genomförts.

Så långt allt väl. Enligt en Novusundersökning vill sex av tio att det ska vara tillåtet att bränna skrifter som uppfattas som heliga. Det som bekymrar mig är att så många som fyra av tio inte nöjer sig med att ta avstånd. Det man själv inte tycker är bra, och naturligtvis inte själv skulle ha gjort, vill man ska bli föremål för förbud. Enligt principen att förbud ska vara normalordningen om det inte finns särskilda skäl att införa en regel om att just koranbränning ska vara tillåtet. Några sådana skäl är det svårt att se.

Förbudsmentaliteten har djupa rötter i vårt land. Det finns mycket som en gång har varit förbjudet men inte längre är det. Att dricka kaffe (senaste gången 1817–1823). Att ha dubbelt medborgarskap (1951–2001). Att driva apoteksrörelse (1970–2009). Att sända ut reklamfinansierade radioprogram (1925–1993). Att häda mot kristendomen (urminnes–1970) och mot andra religioner (1949–1970).

Förbud som fortfarande gäller handlar exempelvis om försäljning av vin och sprit i livsmedelsbutiker eller direkt från tillverkaren, märken eller bokstäver på svenska flaggan, innehav av cannabis för eget bruk och köp av sexuella tjänster. 

Det har från tid till annan funnits starka opinioner för olika slag av förbud som inte ”nått ända fram”. I folkomröstningen år 1922 om att införa ett totalt rusdrycksförbud röstade inte mer än 50,8 procent nej till den föreslagna förbudslagstiftningen. Även idag finns högljudda opinioner som vill förbjuda friskolor, bensinbilar och – som sagt – koranbränningar.

Förbudsivrare finns i alla partier – frihet eller tvång är inte en höger-/vänsterfråga. De politiska skillnaderna handlar mer om vad man vill förbjuda. Samtidigt finns det mer eller mindre liberala tendenser i de flesta partier. Med ”liberal” menar jag då den klassiska liberalismen, inte partiet Liberalerna som nyligen var först ute med att föreslå ändringar i ordningslagen för att förbjuda sammankomster där koraner bränns.

Till syvende och sist handlar benägenheten att ständigt ropa på förbud om synen på människan. Den som tror att medborgaren har både vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och sina närmaste, den är också beredd att försvara friheten. 

Vems ärenden går statstelevisionen?

Att statstelevisionen bedriver så kallad agendajournalistik är numera uppenbart, inte bara för konspirationsteoretiker och systemkritiker utan också för många etablerade opinionsbildare. Även den del av den breda allmänheten som fortfarande framhärdar i att följa SVT:s nyhetssändningar ser i ökad utsträckning att det som visas på TV är något annat än objektiv och balanserad journalistik. Men frågan jag ställer mig är: Varför ser det ut som det gör? I auktoritärt styrda länder brukar statstelevisionen vara en lydig megafon för den politiska makten. Något säger mig att det inte är riktigt så det fungerar i Sverige.

Låt oss ta Rapportsändningen den 25/7 kl. 18:00 som åskådningsmaterial.

Sändningen pågick totalt i 12 1/2 minut, exklusive ingress och väder, disponerad som följer.

00:45-02:40 Inslag om reaktionerna mot koranbränningarna i muslimska länder, som fördömt händelserna ”i skarpa ordalag”.  Det förklaras att reaktionerna också innefattar diplomatiska åtgärder, folkliga protester och uppmaningar till bojkott. Journalisten menar att regeringens linje är oklar och att det varit omöjligt att få kommentarer. I en filmad intervju säger socialdemokraten Morgan Johansson att ”regeringen inte vet vad man ska göra”.

02:40-04:00 Reportage som visar bärgningen av Estonias bogramp. Enligt kommentaren har undersökningen av den bärgade rampen bekräftat den tidigare olycksbeskrivningen och bogrampen ska nu undersökas noggrannare i Estland.

04:00-05:40 Inslag om värmen och skogsbränderna i Medelhavsområdet. En ny rapport från World Weather Attribution uppges ha konstaterat att ”flera av sommarens värmeböljor hade varit praktiskt taget omöjliga utan mänsklig påverkan”.

05:40-06:50 Protesterna i Israel mot den lag som begränsar Högsta domstolens makt.

06:50-07:15 Kortare inslag om avsättningen av Kinas utrikesminister.

07-15-13:15 Reportage om några industriers privata räddningstjänst, en företagare som använder VR-teknik för att undvika risker vid hantering av timmer och cellgiftsbehandling av cancersjuka i hemmet i region Skåne.

Av drygt 12 minuter handlade således hälften om nyheter i strikt bemärkelse. Resten av nyhetssändningen utgjordes av berättelser om hur människor löst problem de ställts inför – i och för sig inte ointressant men utan koppling till någon aktuell händelse. Snarare en sorts underhållning.

De inledande två minuter, en tredjedel av den egentliga nyhetssändningen, som behandlade koranbränningar lade hela tyngdpunkten i rapporteringen på den muslimska världens upprördhet och sårade känslor. I en kort intervju fick det största svenska oppositionspartiet tillfälle att uttrycka sitt missnöje med regeringens hantering av frågan. Inget i inslaget antydde att det från svensk sida kan finnas anledning till upprördhet över uttalade och potentiella hot. Inte heller gjordes någon referens till Sveriges månghundraåriga och grundlagsskyddade yttrandefrihet. De som ogillar svenska demokratiska rättigheter har i varje fall ingen anledning att vara missnöjda med inslaget som sådant.

Därefter fick man i en och en halv minut se hur Estonias bogramp lyftes upp ur vattnet. Även om händelsen inträffat i närtid innehöll inslaget inget nytt: Tidigare slutsatser stod sig och vad bogrampen mer kunde berätta var beroende av framtida undersökningar.

Närmare två minuter gav riklig näring åt tittarnas klimatångest. Skogsbränder, extremtemperaturer och torka illustrerades med levande bilder. Den citerade forskarrapporten gav ytterligare tyngd åt det implicita budskapet att det nu krävs en dramatisk politisk omställning. Vad som inte nämndes är att World Weather Attribution är ett forskarnätverk som etablerades 2015 med syftet att kvantifiera hur klimatförändringen påverkar intensiteten och sannolikheten för en extrem väderhändelse. Rapportens slutsats är alltså varken mer eller mindre än det som nätverket ser som sin uppgift att sprida. Riksdagens minsta oppositionsparti, som kräver drakoniska omställningsåtgärder från svensk sida som saknar all annan betydelse än den rent symboliska för hur världens klimat kommer att utvecklas, har all anledning att uppskatta inslaget.

En dryg minut ägnades åt Israel, naturligtvis utan att nämna att Netanyahus ambition är att närma sig den folksuveränitetsprincip som sedan länge är etablerad i Sverige och som försvagar rättsväsendets ställning.

Och som avslutning ett traditionellt nyhetsinslag utan agendavinkling.

Det finns inte mycket som pekar mot att SVT skulle vara den politiska maktens förlängda arm eller att den borgerliga regeringen har skäl att uppskatta nyhetsrapporteringens inriktning. Men vems ärenden går man då i stället? För det är uppenbart att inslaget av agendajournalistik är starkt, till den del det överhuvudtaget handlar om nyhetsförmedling. Oppositionens? I förhoppningen att lojaliteten ska betala sig när oppositionen åter blir etablerad politisk makt? Eller går man helt enkelt sina journalisters ärenden, journalister som enligt flera undersökningar har starka vänstersympatier?

Den som är intresserad av nyhetssändningar som till lika delar består av vänstervinklad agendajournalistik och underhållning bör naturligtvis ha möjlighet till det. Och själv betala genom abonnemang eller reklamfinansiering. Men att den som inte är intresserad ändå får betala via skattsedeln är otillständigt.

Skam på torra land

Att socialister inte tycker om fri företagsamhet är inte någon nyhet. Särskilt inte på områden som har med människors hälsa att göra. De tidigare privatägda apoteken förstatligades år 1970 av en socialdemokratisk regering. År 2009 öppnades apoteksmarknaden åter för konkurrens, den gången av en borgerlig regering.

Sjukvården domineras sedan 1960-talet av det allmänna, men inte i skepnad av staten utan genom regionerna (f.d. landstingen). Det innebär att det finns skillnader mellan olika regioner. I vissa regioner är i stort sett allt som har med sjukvård att göra i offentlig regi. I andra förekommer viss privat verksamhet, om än i begränsad omfattning. 

I Stockholm utförs för närvarande ambulanstransporter av dels ett företag som är helägt av regionen, dels ett antal privata företag som fått uppdraget efter upphandling i konkurrens. 

Att låta företag konkurrera om att erbjuda bästa villkor är normalt en förutsättning för att både den som betalar och den som är kund ska bli nöjd. När det råder monopol finns inget att välja på, och då får man ta vad som bjuds hur dåligt eller dyrt det än är. Så menar i varje fall den som tror på den marknadsliberala modellen. Men så ser inte socialister på saken.

Det begränsade inslag av privata utförare i sjukvården som ambulansföretagen står för sticker därför i ögonen på det nuvarande regionstyret i Stockholm med S, C och MP i samarbete med V. Regionen har därför beslutat att successivt gå över till att driva all ambulanssjukvård och jour- och akutläkarverksamhet i egen regi. De upphandlade avtalen fasas ut och uppdraget kommer att hanteras av Ambulanssjukvården i StorStockholm AB (AISAB), som är regionens eget bolag för så kallade prehospitala tjänster.

Tanken är att de privata bolagen ska fasas ut under en tvåårsperiod, något som kan skapa allvarliga störningar i ambulansverksamheten. Forskaren Johan Berlin varnar för att bolagen kan välja att avbryta sina avtal med regionen i förtid. ”Det finns ingen ekonomisk vinning för bolagen att stanna kvar i avtal som de snart ska lämna”, säger han.

Är det då bara ideologiskt nit som driver de fyra vänsterpartierna i regionstyret att riva upp en ordning som uppenbarligen fungerar? Nej, hälso- och sjukvårdsregionrådet Talla Alkurdi förklarar i SVT:s lokalnyheter Stockholm den 13/7 att skälet är ett helt annat: ”Beredskapen behöver ständigt vara på topp, nu när vi har krig i vårt närområde och sökt NATO-medlemskap”.

Jo, så säger hon faktiskt. ”När vi har krig i vårt närområde”.

Visst finns goda skäl att höja den svenska beredskapen på en rad områden. Den har varit alltför dålig alltför länge, och bedömningen av Sveriges säkerhetspolitiska situation har säkerligen varit överoptimistisk. Men att vifta med krigskortet för att passa på att genomföra efterlängtade socialiseringar är minst sagt skamlöst. Man kan undra vilken sektor som sedan står på tur att monopoliseras i offentlig regi – med förklaringen att det beror på NATO-medlemskapet.

Centraliserade system som inte låter sig utmanas är sårbara. En blandning av offentligt och privat, med många olika utförare, även inom sjukvården, är en bättre garant för uthållighet även i kris.

Sverigebilden

Vi svenskar har länge varit mycket intresserade av vad man tycker om Sverige i andra länder. Sägs det. I själva verket har de flesta människor i andra länder inte någon uttalad uppfattning alls om Sverige. Man vet inte särskilt mycket och är inte särskilt intresserad. Då och då kan en viss fråga med anknytning till Sverige blomma upp och då som ett resultat av skriverier i det egna landets medier.

Svenska medier har däremot varit mycket intresserade av vad man skriver om Sverige i andra länders medier. Att rapportera om den så kallade Sverigebilden gynnar försäljningen av lösnummer, oavsett om det som slås upp i främmande länders press är korrekt, skrönor eller rent hitte-på.

Särskilt intressant var det vilken bild av Sverige man hade i USA-medier. Alltifrån den svenska synden, manifesterad genom nakenbadande och ”free love”. Jag undrade länge vad man menade med ”free” – om kärlek i USA inte var gratis utan en betaltjänst, på ena eller andra sättet.

Sedan blev vi självmordslandet. Och det socialistiska välfärdslandet. För inte så länge sedan handlade det om problem till följd av stor invandring. ”Look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who would believe this. Sweden”.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet som har till uppgift att skapa intresse och förtroende för Sverige utomlands. En viktig uppgift är att följa, analysera och informera om bilden av Sverige utomlands. Myndigheten har 140 anställda och en budget på ca 500 miljoner kronor.

SI slog nyligen larm om reaktionerna på den senaste koranbränningen i Stockholm. Sofia Bard, chef på institutets enhet för Sverigebildsanalys, menar att omvärldens syn på Sverige riskerar att förändras, åtminstone i de delar i världen där saken debatteras. 

Rapport den 3 juli intervjuas Bard. SVT-reportern förklarar att det ”nu sprids starka fördömanden av religiösa och politiska ledare men också av vanliga människor som är upprörda” och att det ”kan påverka omvärldens bild av Sverige”. Bard menar att kunskapen om vårt land måste stärkas ”för att möta ökningen av negativ rapportering om Sverige”. ”Långsiktigt handlar det om att behålla förtroendet för Sverige”.

Så Svenska institutet, uppbackat av SVT, menar alltså att 57 muslimska stater ska få förtroende för att Sverige stöder de värderingar som råder i dessa länder? Länder med auktoritärt styre, i total avsaknad av rättsstatsprinciper, helt utan yttrandefrihet, svurna motståndare till mänskliga rättigheter och kvinnors jämlikhet. Och dessa förväntade reaktioner från länder som avskyr allt det som den västerländska demokratin står för, de upphöjs nu till att bli ”omvärldens” Sverigebild. 

Vad det handlar om har inget att göra med bristande kunskaper om vårt land. Ledningen för de protesterande länderna vet mycket väl vad som gäller i Sverige. Det de vill är att vi ska ändra oss, så att vi ”respekterar” det som gäller i deras land.

Med sådana vänner som Svenska institutet behöver Sverige inga fiender. Institutet är för övrigt en av de myndigheter vars budget Medborgerlig Samling vill banta kraftigt (se listan här).

Det eviga

Jag har tidigare skrivit om hur en litterär kanon i praktiken har funnits tidigare. Om hur en samsyn bland lärare och läroboksförfattare skapade en gemensam referensram bland landets gymnasieelever. Inte till alla delar strömlinjeformad, men ändå med en i stora drag etablerad bild av vilka delar av den svenska litteraturen som har motstått tidens tand och som förtjänar en plats i folkminnet.

Det är något som delar av den nu aktuella debatten om en litterär kanon har missat – den har mer handlat om att skapa en topp-tio-lista för att glädja dagens författare.

Den gemensamma referensramen är en aspekt. Att skapa en historisk bas som vi kan referera till när vi reflekterar över vad det innebär att vara svensk, och som kan skapa samhörighet med andra med samma nationalitet. Men det finns också en individuell aspekt. Litteratur som står sig genom åren och seklerna har något att säga oss alla på ett mer mänskligt plan. Den kan ge igenkänning, den kan ge tröst, kanske också hopp och mod. Det behöver vi alla, inte minst i vår tid.

I dag väljer jag ett avsnitt ur Det eviga, av Esaias Tegnér, första gången publicerad år 1810. Tegner fick med tiden en framgångsrik karriär som professor, biskop och ledamot av Svenska Akademien. När Det eviga publicerades var han bara 28 år och i början av sin litterära karriär. Så här lyder de två första stroferna.

Väl formar den starke med svärdet sin värld,
väl flyga som örnar hans rykten;
men någon gång brytes det vandrande svärd, 
och örnarne fällas i flykten.
Vad våldet må skapa är vanskligt och kort,
det dör som en stormvind i öknen bort.

Men sanningen lever. Bland bilor och svärd
lugn står hon med strålande pannan.
Hon leder igenom den nattliga värld 
och pekar alltjämt till en annan. 
Det sanna är evigt: kring himmel och jord
genljuda från släkte till släkte dess ord.

”Den starke” som Tegnér syftar på är Napoleon, som skalden just hade omvärderat efter att tidigare varit en entusiastisk anhängare av den franska expansionismen. Mer än 200 år senare är det inte svårt att låta tankarna gå till den starke man som idag vill forma med svärdet sin värld.

Vad kan då Tegnér säga oss om hur vi hanterar den som hotar oss idag? Det är naturligtvis en smaksak vad man vill ta till sig som inspiration från en gammal dikt och vad man vill förkasta som irrelevant. För egen del fastnar jag för tanken att ”det sanna är evigt”. Inte nödvändigtvis att forskningens nuvarande ståndpunkt är huggen i sten: den kan och ska alltid kunna ifrågasättas. Snarare som ett grundläggande motstånd mot den kritiska teorins syn att sanning bara är en social konstruktion.

En konservativ princip vars betydelse inte kan överskattas är den vikt som tillmäts ackumulerade erfarenheter och visdomar, som någonting att bygga vidare på och utveckla. (ur Medborgerlig Samlings idéprogram). Den attityden står i kontrast mot ambitionen att radera ut historien i syfte att skapa en ny framtid. Evert Taube beskriver i dikten Muren och böckerna hur kejsar Shi Huangdi ville att ”Kinas historia ska börja med mig”. Men det har också i vår tid och i vårt land funnits en vilja att glömma allt som inte var en del av folkhemsbygget.

Det är hög tid att ”reklejma” vår historia, inte minst vår litterära historia.

Leve polariseringen!

Oron för en tilltagande polarisering är utbredd – i Sverige liksom i världen. Det diskuteras vad den beror på. Det diskuteras vad man kan göra åt den. Alltid med utgångspunkten att den utgör ett problem och att det hade varit bättre om det inte hade funnits någon polarisering. Att det vore bättre om folk blev sams och kom överens i stället.

Ett bland många exempel är Johanna Möllerströms krönika i SvD den 10 juni. Hon redogör där för en enkätundersökning som hon genomfört i USA, där de som svarade på enkäten bland annat menade att bristande information och kunskap om hur samhället fungerar är en anledning till att polarisering uppstår. Dock ansåg både ”höger” och ”vänster” att kunskapsbristen fanns i det motsatta lägret – själv var man välinformerad. Man uttryckte med andra ord en önskan om att alla skulle vara mer välinformerade, men trodde inte att vare sig de själva eller de i den andra änden av det politiska spektrumet faktiskt skulle ta till sig informationen, om de fick den.

Slutsatsen av undersökningen, att information inte kan råda bot på polariseringen, uppfattar Möllerström som ”rätt nedslående”. Därför återstår inget annat för henne själv och ”alla andra som börjar tröttna på polariseringen” att ”sätta på tänkarhatten igen”.

För alla dem som oroar sig för, eller bara har tröttnat på polariseringen finns en tröst: Det har inte alltid varit på det här sättet. Sverige har för inte så länge sedan varit ett land utan polarisering. Det var den tid då 

  • Sverige karakteriserades som en ”enpartidemokrati”,
  • ett av riksdagens partier – men bara det – betecknades som ”statsbärande”,
  • alla svenskar i grunden var socialdemokrater, även de som röstade på Högerpartiet,
  • samhällsdebatten bara hade rum för en åsikt i taget,
  • svenskarna hade världsrekord i tillit, både horisontellt och vertikalt,
  • konsensus och konflikträdsla var medborgerliga dygder.

Detta monolitiska samhälle finns inte kvar längre, och det är inget att beklaga eftersom det var förenat med allvarliga brister – både när det gällde fungerande demokrati och utifrån rättsstatsprinciper. Men även idag är stora delar av samhällsinstitutionerna marinerade i attityder som har sina rötter i ”enpartidemokratin”. 

När den etablerade ordningen först utmanades av kritiska röster sågs det som en revolt från extremhögern. Reaktionerna präglades av lika delar panik och hätskhet och riktades oftast mot kritikerna, inte mot kritiken. ”Brännmärkning” och ”bruna råttor” var bara några exempel på invektiv som personer i framskjuten ställning tog till. Och när ord inte räckte fortsatte man med ”deplattformering”.

Sedan gav det ena det andra. På den högra sidan blev tonen allt skarpare, särskilt i sociala medier där etablissemanget betecknades som ”landsförrädare”. Och som konsekvens hårdnade också tonen hos den extrema vänstern, där all kritik slentrianmässigt klassades som ”fascism”, ”nazism” eller ”rasism”.

Där står vi nu, med en polarisering som på ytterkanten till höger respektive vänster tar sig uttryck som är långt ifrån slätkammade. Det är ointressant. Det viktiga är att polariseringen är betydligt bredare och djupare än så.

Idag är det uppenbart att Sverige är en flerpartidemokrati och att inget parti är ensamt ”statsbärande”. Många, även i det borgerliga lägret, är fortfarande någon sorts socialdemokrater i själ och hjärta, men allt fler ser att det som tidigare gällde inte längre håller. Vi har numera en seriös samhällsdebatt, även i etablerade media men framför allt i nätmedia, där den dominerande ”berättelsen” utmanas. Tilliten har fått sig en allvarlig törn, det är inte längre hedrande att vara ”naiv”. Och framför allt, allt fler vågar ta en konflikt. Det är inte alltid självklart att man måste komma överens och kompromissa.

Sverige är långt ifrån att lösa sina allvarliga problem. Men för att citera Churchill, vi kanske åtminstone närmar oss ”the end of the beginning”. Genom polariseringen har det blivit möjligt att utmana de gamla svaren och lägga grunden för ett paradigmskifte.

Leve polariseringen!